Tuesday, July 2, 2013

Vũng Chua Moutain in Qui Nhon City


Bãi phế liệu - Chân núi Vũng Chua - Quy Nhơn (Những năm 70)
Tranh Đoàn Thanh Thủy
*
Thuy Doan painting - Sacramento - 7/2013
Post a Comment