Saturday, July 6, 2013

Tranh Tĩnh Vật - Still Life


"Still Life" - Thuy Doan painting - California 2013
("Tĩnh Vật" - Tranh Đoàn Thanh Thủy - California - 2013)

Post a Comment