Wednesday, July 24, 2013

Hồng Hoa Lấm Bụi

HỒNG HOA LẤM BỤI


Tranh Đoàn Thanh Thủy 
(Thuy Doan painting - California - 2013)
Post a Comment