Monday, August 24, 2009

LƯU THỦY

LƯU THỦY
(Nhã nhạc Cung Đình Huế)

***
Nhấp vào đây nghe Nhạc!
Ông Ngoại NGUYỄN CẨN và Ông TÔN THẤT TOÀN (Nhạc Sư Nhã Nhạc Cung Đình  Huế)
Hình của Đoàn thanh Thủy