Thursday, July 25, 2013

Trên Đỉnh Cao

TRÊN ĐỈNH CAO
(ON THE TOP OF THE HIGH MOUNTAIN)

Tranh Đoàn Thanh Thủy
( Thuy Doan painting - California 7/25/2013 )
Post a Comment