Study & Relax

Học tiếng Anh: Luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ 

- Bài 1


TỔNG HỢP 44 VIDEO DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỰC CHUẨN (FULL)

• Short vowel (Nguyên âm ngắn)

1. /? /
http://www.youtube.com/watch?v=pmRRPYonIeQ&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
2. /?/
http://www.youtube.com/watch?v=BltGvewKheM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
3. /? /
http://www.youtube.com/watch?v=6dC2rLH6tvI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
4. /? /
http://www.youtube.com/watch?v=MB9mjmDXt1o&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
5. /? /
http://www.youtube.com/watch?v=DdrKlNlPWDE&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
6. /æ/
http://www.youtube.com/watch?v=2Rk0n8plF2w&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
7. /?/
http://www.youtube.com/watch?v=EPCzoemF9Uc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Long vowel (Nguyên âm dài)

8. /i:/
http://www.youtube.com/watch?v=z7D7pH48RoM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
9. /?:/
http://www.youtube.com/watch?v=uE94OjwAKJU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
10. /u:/
http://www.youtube.com/watch?v=CCbKZRssQJU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
11. /?:/
http://www.youtube.com/watch?v=oqXez1WXsyM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
12. /?:/
http://www.youtube.com/watch?v=D1OutP5DZxU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Diphthong (Nguyên âm đôi)

13. /??/
http://www.youtube.com/watch?v=FvQi8BTiQPc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
14. / ?? /
http://www.youtube.com/watch?v=wkvrp4IHtVk&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
15. /??/
http://www.youtube.com/watch?v=syOboiPKJ-Y&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
16. /?? /
http://www.youtube.com/watch?v=o3nYApTehqw&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
17. /?? /
http://www.youtube.com/watch?v=BdJqlnX1tAo&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
18. / ?? /
http://www.youtube.com/watch?v=yjCQ_0PCQeA&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
19. / ?? /
http://www.youtube.com/watch?v=Jvb1Mb6L96s&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
20. / ?? /
http://www.youtube.com/watch?v=h4xl55wwhB0&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Unvoiced consonant (Ph. âm không thanh)

21. p
http://www.youtube.com/watch?v=D7XtA8kYPtc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
22. / t /
http://www.youtube.com/watch?v=5BUm55bm9IU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
23. / ? /
http://www.youtube.com/watch?v=GkGOhcJsHKs&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
24. / k /
http://www.youtube.com/watch?v=FG6wyrrFD0M&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
25. / f /
http://www.youtube.com/watch?v=skxFpDOiMv4&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
26. / s /
http://www.youtube.com/watch?v=hyWf5gEuxlg&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
27. /?/
http://www.youtube.com/watch?v=vb5gR14tnzI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
28. / ? /
http://www.youtube.com/watch?v=DIEuK0qX50M&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Voiced consonant (Ph. âm có thanh)

29. b
http://www.youtube.com/watch?v=gQRTF4HaXP0&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
30. / d /
http://www.youtube.com/watch?v=e4o4IgUfXtM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
31. / ? /
http://www.youtube.com/watch?v=EFuW11-WJCo&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
32. / g /
http://www.youtube.com/watch?v=rlpimP3-mZU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
33. / v /
http://www.youtube.com/watch?v=8PCSIfYOPqw&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
34. / z /
http://www.youtube.com/watch?v=Q3W7wX6METU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
35. /ð/
http://www.youtube.com/watch?v=BZLTg1YjTxc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
36. / ? /
http://www.youtube.com/watch?v=95YT_yaLxWM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Other consonant (Ph. âm khác)

37. /m/
http://www.youtube.com/watch?v=tAZkiq5QRtI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
38. /n/
http://www.youtube.com/watch?v=UNnLqh9Vo1Q&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
39. /? /
http://www.youtube.com/watch?v=2p7pJmK6dQo&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
40. /h/
http://www.youtube.com/watch?v=9kc6Q4EmHpc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
41. / L /
http://www.youtube.com/watch?v=uGjU9-E2aBs&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
42. / r /
http://www.youtube.com/watch?v=ez4A0JBK6AI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
43. / w /
http://www.youtube.com/watch?v=2a0__5S0TP4&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
44. /J/
http://www.youtube.com/watch?v=8ZJwIAtujuw

---------------------------0-------------------------

GIẢI TRÍThơ 


Post a Comment