Wednesday, March 26, 2014

DẠO KHÚC NAM XUÂN

DẠO KHÚC NAM XUÂN

Tranh Đòan Thanh Thủy
(The Rhythm of Nam Xuan - Thuy Doan painting)

Tuesday, March 25, 2014

Monday, March 24, 2014

Flowers in March 2014

Flowers in March 2013 - Sacramento - California
Thuy Doan painting - ARC - Natomas Center