Saturday, July 7, 2012

My father's hometown

Bà Nội (1963)

MY FATTHER'S HOMETOWN
(Quan Quang - Nhơn Khánh - An Nhơn - Bình Định)
*