Wednesday, October 26, 2016

Đêm nghe tiếng đàn guitar

Đêm nghe tiếng đàn guitar của bạn Nguyễn Văn Phúc, nhớ những ngày trong không khí âm nhạc bên nhau ở Qui Nhơn!

Thursday, March 31, 2016

Blue Iris Flower

A Lonely Iris Flower on the Side Walk this Morning


Bất ngờ gặp nàng Diên Vỹ, nhớ Van Gogh !

Sunday, February 14, 2016

Monday, February 8, 2016

Sunday, February 7, 2016

Ngày Cuối Năm Ất Mùi

Ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm Ất Mùi 

Nhạc Mẫu trong ngày Lễ đặt viên đá đầu tiên Kiến Thiết chùa Kim Quang 
(27 /12 /2003) tại Thủ Phủ Sacramento, California, USA.

Sunday, January 3, 2016