Wednesday, July 10, 2013

Khói Sương

KHÓI SƯƠNG

 

Tranh Đoàn Thanh Thủy
(Thuy Doan painting - Sacramento - California 2013)
Post a Comment