Thursday, November 28, 2013

Friday, November 22, 2013

Recollect about the President John Kennedy

The President John Kennedy

NHỮNG TÀI LIỆU VỀ VỤ ÁM SÁT TỔNG THỐNG JOHN KENNEDY

TOÀN CẢNH VỤ TỔNG THỐNG JOHN KENNEDY BỊ ÁM SÁT 

 
          *The President J.Kennedy on Viet Nam War : http://youtu.be/MfC5RheiV7U     *      

See more "
http://www.voatiengviet.com/content/my-tuong-niem-50-nam-co-tong-thong-kennedy-bi-am-sat/1795686.html 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/11/131122_president_kennedy_50_years.shtml

(Collected on The Internet)