Tuesday, July 16, 2013

Vũ Trụ Nở Hoa

VŨ TRỤ NỞ HOA
(Blooming Cosmos)
Tranh Đoàn Thanh Thủy - Sacramento - California 7/2013
( Thuy Doan painting )
Post a Comment