Tuesday, June 25, 2013

THE HOUSES ON BA HOA'S MOUTAIN (Xóm Núi)

THE HOUSES on BA HOA'S MOUTAIN in QUY NHON CITY
 ( XÓM NÚI )


"XÓM NHÀ TRÊN NÚI BÀ HỎA - QUY NHƠN - những năm 90"
Tranh Đoàn Thanh Thủy 
( Thuy Doan painting - Sacramento - 6/2013)

Post a Comment