Thursday, June 27, 2013

MIỀN THƠ

MIỀN THƠ
Tranh Đoàn Thanh Thủy 
(Thuy Doan painting - California 6/2013)

Post a Comment