Saturday, June 29, 2013

BẾN ĐÒ

BẾN ĐÒ SÔNG CÔN NĂM ẤY


Tranh Đoàn Thanh Thủy - California 6/2013