Monday, December 17, 2012

Sóng và Mây

SÓNG và MÂY
"WAVES and CLOUDS"
THUY DOAN painting - California - 12-2012
Post a Comment