Thursday, December 20, 2012

Painting of the day 20-12-2012


"An Lành cho Trần Thế " 20-12-2012
(Peace for the earthly world)
Thuy Doan painting - California

2 comments:

hiện nguyễn thanh said...

Đã xem tranh của Thủy

Đoàn Thuỷ said...

Cam on anh ,
Chuc tat ca AN LANH !