Wednesday, May 11, 2011

SEN RẰM THÁNG TƯ

SEN RẰM - tranh Đoàn Thanh Thủy

***SEN RẰM THÁNG TƯ

Gót sen nở đóa tơ hồng
Em theo dấu Phật níu chồng con qua
Một mai trong cõi ta bà
Xuân xanh ai hát bên tòa SẮC – KHÔNG

Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment