Saturday, May 14, 2011

CUNG ĐÀN VÀO HẠ***CUNG ĐÀN VÀO HẠ


Tiếng đàn Hạ

Nắng hòa âm


Giọng Nam Ai

Thả bóng râm giữa đèo


Vàng khoe sắc thắm

Ai gieo

Cung sầu rực lửa

Kèn reo vang lừng


Thương em

Mưa , nắng...

Vô chừng!

Mở ra

Đóng lại

Chưa mừng đã xa


Lừng khừng

Chực nổi phong ba


Xót màu đau lụa

Xoa nhòa bóng mơ


Buồn buồn lại búng dây tơ

*(Viết trên đèo Qui Hòa-Vũng Chua) - Qui Nhơn


Đoàn Thanh Thủy


***

http://thuyqn.vnweblogs.com/post/7009/229914


Post a Comment