Saturday, May 28, 2011

San Jose - Trang về Texas

San Jose - Nhà cậu Lượng (trước khi Trang ra sân bay)


28/5 ( 9:15 Am ) - Trang về Texas

Post a Comment