Sunday, April 3, 2011

SAN JOSE - THÁNG TƯ - SPQN BẮC CALI


Thuy Doan & Chú Binh Nguyen (SPQN - Khóa 6)


Anh Dong Duong & Thuy Doan

***
(Kỷ niệm ngày đầu tiên sinh hoạt Hội Ái Hữu Cựu GS SPQN Bắc CALI - 03.04.2011)

Post a Comment