Friday, April 22, 2011

EARTH DAY - APRIL 22Earth Day is April 22


Since 1970 people have been celebrating Earth Day, both in the United States and in other parts of the world. The Earth Day Network has announced its global campaign for 2003-2004. There are several ways to get involved . One of the easiest is to plant a tree.

For more Earth Day information, go to http://www.earthday.org

***

Ngày TRÁI ĐẤT
" 22 tháng 4"

Từ năm 1970 người ta đã kỷ niệm "Ngày Trái Đất" ở Hoa Kỳ các nơi khác trên thế giới. Các mạng "Ngày Trái Đất" đã công bố chiến dịch toàn cầu năm 2003-2004. một số cách để tham gia. Một trong những cách đơn giản nhất là trồng cây.

( Xem thêm thông tin http://www.earthday.org )


Post a Comment