Saturday, July 24, 2010

HỒNG VÀNG


HỒNG VÀNG - tranh Đoàn Thanh Thủy