Friday, July 23, 2010

HÀNH VÂN


Ông Tôn Thất Toàn (Nhạc Sư - Nhã Nhạc Cung Đình Huế)

(Hình của Đoàn THanh Thủy)Đoàn Thanh Thủy - QN-BĐ-VN
Post a Comment