Wednesday, May 29, 2013

Girls and the Violin


Thiếu nữ và cây đàn - tranh Đoàn Thanh Thủy
( GIRLS and the VIOLIN - Thuy Doan painting )
Sacramento - May 29, 2013
Post a Comment