Tuesday, June 2, 2009

Music


"CẢNH QUÊ" - Thuy Doan painting

*

Music: "Nhạc Đòan Thanh Thủy"


Nhã Nhạc Cung Đình Huế:


2 comments:

vision said...

Very unique blog.
Fantastic pictures. Wow...

I like your blog.

Please visit:
http://heaven-view.blogspot.com

Keep blogging.
Good day.

Đoàn Thanh Thủy said...

Hi, I'm Doan Thanh Thuy
Thank's!
I'm happy to reply for you!
Good luck!
See you again,
Doan Thanh Thuy