Sunday, October 22, 2017

HOA NỞ THÀNH ĐÔNG


HOA NỞ THÀNH ĐÔNG - Tranh ĐOÀN THANH THỦY
(Note: Thành Đông = Thành Thị Nại)

THUY DOAN PAINTING - SACRAMENTO 10/2017