Sunday, February 7, 2016

Ngày Cuối Năm Ất Mùi

Ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm Ất Mùi 

Nhạc Mẫu trong ngày Lễ đặt viên đá đầu tiên Kiến Thiết chùa Kim Quang 
(27 /12 /2003) tại Thủ Phủ Sacramento, California, USA.

Post a Comment