Wednesday, October 26, 2016

Đêm nghe tiếng đàn guitar

Đêm nghe tiếng đàn guitar của bạn Nguyễn Văn Phúc, nhớ những ngày trong không khí âm nhạc bên nhau ở Qui Nhơn!
Post a Comment