Thursday, December 12, 2013

Video "Tiệc Tất Niên Sư Phạm Qui Nhơn Bắc Cali"

Tiệc Tất Niên Sư Phạm Qui Nhơn Bắc CaliSan Jose - Dec 8, 2013
"Xin chan thanh cam on anh Dong !"
Post a Comment