Friday, August 31, 2012

Quê Ngoại

Ông Ngoại, má và dì Bốn ( Hình chụp thời Pháp thuộc - trước 1945 )

" Quê Ngoại "

Post a Comment