Wednesday, August 22, 2012

ĐẠI HỘI SPQN KỲ 21 TẠI WESMINSTER - CALIFORNIA

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN SƯ PHẠM QUY NHƠN KỲ 21
TẠI THÀNH PHỐ WESMINSTER NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2012

*

Video: L. T. Thoa - Khóa 4


Post a Comment