Sunday, August 4, 2013

Những Chiếc Áo Dài Xanh

NHỮNG CHIẾC ÁO DÀI XANH


Tranh Đoàn Thanh Thủy 
( Thuy Doan painting - California 2013 )