Sunday, February 12, 2012

Tân Niên & Chúc Thọ


Lễ Mừng Tân Niên Và Chúc Thọ của Hội Cao Niên Sacramento
tại nhà hàng A&A-Tasty : 6601 - Florin Road - Sacramento - CA 85828
Ngày 12 tháng 2 năm 2012
Post a Comment