Friday, December 19, 2008

Kỷ Niệm


Đòan Thanh Thủy - Quy Nhơn - Bình Định - Việt Nam