Coin Collection


Coin Collection

SƯU TẬP TIỀN CỔ
An Pháp Nguyên Bảo (Triều Mạc:1527-?) Tiền Việt Nam
Bảo Đại Thông Bảo (Triều Nguyễn:1926-1945) Tiền Việt Nam
Càn Nguyên Trọng Bảo (Nhà Đường) Tiền Trung Hoa
Cảnh Định Nguyên Bảo (Nam Tống:1260-...) Tiền Trung Hoa
Cảnh Thịnh Thông Bảo (Triều Tây Sơn:1703-1801) Tiền Việt Nam
Cảnh Thống Thông Bảo (Triều Lê) Tiền Việt Nam
Chiêu Thống Thông Bảo (Triều Lê: 1787-1788) Tiền Việt Nam
Chiêu Võ Thông Bảo (Nhà Minh -rebel:1678)Tiền Trung Hoa 
Chính Long Nguyên Bảo (nhà Kim:1158) Tiền Trung Hoa
Chu Nguyên Thông Bảo (?)
Đại Quan Thông Bảo (Bắc Tống:1107-...) Tiền Trung Hoa
Đoan Khánh Thông Bảo (Triều Lê -Lê Túc Tông; Lê Uy Mục:1505-1509) Tiền Việt Nam
Duy Tân Thông Bảo (triều Nguyễn:1907-1916) Tiền Việt Nam
Gia Hy Thông Bảo (Nam Tống:1237-...) Tiền Trung Hoa
Gia Long Thông Bảo (Triều Nguyễn: 1802-1858) Tiền Việt Nam
Hồng Đức Thông Bảo (Lê Thánh Tông: 1470-1497) Tiền VN
Hồng Hoá Thông Bảo (Minh-Rebel:1679-...)Tiền Trung Hoa
Hồng Thuận Thông Bảo (Lê Tương Dực:1510-1516) Tiền VN
Huyền Thông Thông Bảo (?) Tiền Việt Nam
Hy Nguyên Thông Bảo
Minh Đức Thông Bảo (Nguyễn Nhạc: 1788-1802) Tiền VN
Nguyên Hoà Thông Bảo (Lê Trang Tông: 1533-1548) Tiền VN
Quang Thuận Thông Bảo (Lê Thánh Tông: 1460-1469) TiềnVN
Quang Trung Thông Bảo (Triều Tây Sơn:1788-1792)
 Thái Bình Hưng Bảo (Nhà Đinh:968-979) Tiền VN đầu tiên!
Thái Hoà Thông Bảo (?) tiền VN
 

Thiên Khải Thông Bảo (Nhà Minh:1621-1627) Tiền Trung Hoa
Thiên Phúc Trấn Bảo (Lê Đại Hành:980-1005) Tiền Việt Nam
*
Thiên Thánh Nguyên Bảo
Thiệu Bình Thông Bảo
Thiệu Phong Nguyên Bảo
Thiệu Phong Bình Bảo
Thiệu Thánh Nguyên Bảo
Thuận Thiên Nguyên Bảo
Tống Nguyên Thông Bảo
Tuyên Hoà Nguyên Bảo
Tuyên Hoà Thông Bảo
 Tường Nguyên Thông Bảo
Ung Chính Thông Bảo 
Vạn Lịch Thông Bảo
Vĩnh Lạc Thông Bảo
Vĩnh Thạnh Thông Bảo
Vĩnh Thọ Thông Bảo
 *