Thursday, April 28, 2011

A HOUSE AT TAN DAN


A HOUSE AT TAN DAN (An Nhon - Binh Dinh - Viet Nam)
Thuy Doan painting - 4/2011 - Cali

Tuesday, April 26, 2011

Saturday, April 23, 2011

Friday, April 22, 2011

EARTH DAY - APRIL 22Earth Day is April 22


Since 1970 people have been celebrating Earth Day, both in the United States and in other parts of the world. The Earth Day Network has announced its global campaign for 2003-2004. There are several ways to get involved . One of the easiest is to plant a tree.

For more Earth Day information, go to http://www.earthday.org

***

Ngày TRÁI ĐẤT
" 22 tháng 4"

Từ năm 1970 người ta đã kỷ niệm "Ngày Trái Đất" ở Hoa Kỳ các nơi khác trên thế giới. Các mạng "Ngày Trái Đất" đã công bố chiến dịch toàn cầu năm 2003-2004. một số cách để tham gia. Một trong những cách đơn giản nhất là trồng cây.

( Xem thêm thông tin http://www.earthday.org )


Tuesday, April 19, 2011

ABSTRACT - APRIL/2011


"ABSTRACT - April 2011"
THUY DOAN painting - California - 4/2011

The Robert & Margrit Mondavi Center for the Performing Arts University of California, Davis

Xem hòa nhạc tại TRUNG TÂM "THE ROBERT & MARGRIT"

(for the Performing Arts University of California , Davis)

Ngày 17/4/2011

Beverly Nguyen
***
The 15th Annual Wennberg Music Festival
(April 17, 2011)

Đây là buổi biểu diễn nhạc hòa tấu của học sinh các trường
từ Tiểu học đến Trung Học (cấp hai và Cấp ba) tại Davis - California.

Sunday, April 10, 2011

TRẦN MINH LỢI - SAN JOSE


TRẦN MINH LỢI
GSSPQN - Khóa 3

( HỘI TRƯỞNG CỰU GIÁO SINH SPQN BẮC CALI)

Email: tranminhloi1946@yahoo.com
Phone: 408-580-7586


Tuesday, April 5, 2011

BEVERLY NGUYEN - Girls (17-18) 200 Yard IM A Final

Beverly Nguyen swimming at San Jose
"Girls (17-18) 200 Yard IM A Final" ( 4/2011 - California)

Sunday, April 3, 2011

Anh Phu Nguyen - San Jose - 4/2011

Anh Phu Nguyen & Thuy Doan (4/03/2011 - Cali)

SAN JOSE - THÁNG TƯ - SPQN BẮC CALI


Thuy Doan & Chú Binh Nguyen (SPQN - Khóa 6)


Anh Dong Duong & Thuy Doan

***
(Kỷ niệm ngày đầu tiên sinh hoạt Hội Ái Hữu Cựu GS SPQN Bắc CALI - 03.04.2011)

VỀ SAN JOSE THĂM BẠN

HOA HỒNG - TRANH EDWARD WOLVERTON
EDWARD WOLVERTON tặng tranh "Hoa Hồng" kỷ niệm thân tình tại phòng vẽ ở San Jose

THUY DOAN & EDWARD WOLVERTON
(EDWARD WOLVERTON : Painting Artist - San Jose)


***

KỶ NIỆM CHUYẾN THĂM BẠN BÈ SAN JOSE 4/2011